Skip to main content

Lokal investor har søndag d. 28. august gennemført en handel der bringer ejerskabet af FC Helsingør tilbage på danske hænder. Således har forretningsmanden, Lasse Lindblad, ved denne transaktion overtaget hele aktieandelen fra den hidtidige Amerikanske ejergruppe, Helsingor USA LLC.

Med denne handel er første spadestik til en ”Friends of Helsingør” model taget, og Lasse Lindblad forventer at ejerkredsen udvides betragteligt over de kommende måneder. ”Vi er gået ind i dette ejerskab for at sikre en god lokal forankring og ikke mindst sikre at der skabes en god og langsigtet ejerløsning bestående af flere lokale investorer i ejerkredsen. Vi har i den forbindelse allerede mærket interesse fra flere investorer, som har de samme tanker som os.” udtaler Lasse Lindblad.

Lasse Lindblad er selv bosat i Ålsgårde, og kommer jævnligt på både Helsingør Stadion og til Frem Hellebæks hjemmekampe. ”Jeg har en passion for såvel fodbold som vores lokalsamfund, og jeg har set hvor meget det betyder at vi har et lokalt flagskib. Samtidig har vi en fantastisk talentudvikling som udføres af de gode folk i foreningen FC Helsingør. Lige nu ser vi hvordan at dygtige unge spillere fra akademiet gør sig på både vores eget hold, såvel som i andre topklubber i Danmark, og det gode arbejde skal fortsættes. Derfor glæder jeg mig også til at vi skal skabe endnu mere synergi imellem seniorholdet og akademiet, og at vi i fællesskab i de kommende år kan skrue yderligere op for talentsatsningen.”

Ambitionerne for såvel talentudviklingen som sportslig succes er til stede hos det nye ejerskab, således udtaler Lasse Lindblad: ”Nu vil vi bruge den kommende tid på at konsolidere klubben, men det er vigtigt for mig at pointere at vi fortsat har høje sportslige ambitioner. De fleste af os husker nok de store oplevelser vi fik i sæsonen 2017/2018 hvor vi som bekendt var i Superligaen, og det er en klar målsætning for os at vi skal tilbage i Superligaen.”

Formanden for akademiet, og foreningen FC Helsingør, Finn Moseholm, udtaler: ” Jeg glæder mig over, at de amerikanske ejere gav os mulighed for at få klubben tilbage på lokale hænder. Det er dejligt, at Lasse Lindblad påtager sig det store ansvar overfor klubben, lokalsamfundet og fans og ikke mindst har stor fokus på det kæmpe talentarbejde, som vi har udført i talentakademiet, og som bliver et bærende element i fremtiden”.

Finn Moseholm fortsætter ”det er også dejligt, at Lasse Lindblad er optaget af at få et bredt ejerskabet mere ud, så klubben bliver bredt forankret. Det giver en udbredt oplevelse af en forpligtigelse og loyalitet overfor klubben. Jeg ser frem til et at vi igen får skabt den fælles identitet, der kan binde os sammen som klub”.

Med overtagelsen fratræder Jordan Gardner som bestyrelsesformand for FC Helsingør A/S, imens Lasse Lindblad overtager denne post.

For yderligere information:

Lasse Lindblad: Telefon 40 94 07 08

Finn Moseholm: Telefon 21 42 30 49

PRESS RELEASE

On Sunday 28 August, local investors completed a transaction that brings the ownership of FC Helsingør back into Danish hands. In this transaction, a local businessman, Lasse Lindblad, has taken over the entire shareholding from the previous American ownership group, Helsingor USA LLC.

With this deal, a start has been made to for a “Friends of Helsingør” model, and Lasse Lindblad expects the ownership circle to expand considerably over the coming months. “We have entered into this ownership to ensure a good local anchoring and create a good, long-term ownership solution consisting of several local investors. In this regard, we have already met interest from several investors who have the same ideas as us.” says Lasse Lindblad.

Lasse Lindblad himself lives in Ålsgårde and pays regular visits to both Helsingør Stadium and Frem Hellebæk’s home games. “I have a passion for both football and our local community, and I have seen how much it means to have a local flagship. At the same time, we have a fantastic talent development which is being carried out by the good people in the FC Helsingør association. Right now we are seeing how talented young players from the academy are doing well in both our own team and other top clubs in Denmark, and the good work must be continued. That is why I am also looking forward to our creating even more synergy between the senior team and the academy, and that together in the coming years we can increase the investment in talent even further.”

The ambitions for both talent development and success on the pitch are high with the new ownership, Lasse Lindblad says: “Now we will use the coming time consolidating the club, but it is important for me to emphasize that we still have high ambitions. Most of us probably remember the great experiences we had in the 2017/2018 season when, as you know, we were in the Superliga, and it is a clear goal for us that we shall return to the Superliga.”

The chairman of the academy and the FC Helsingør association, Finn Moseholm, says: “I am delighted that the American owners gave us the opportunity to get the club back into local hands. We are also pleased that Lasse Lindblad is taking on the great responsibility towards the club, the local community and the fans and, very importantly, has great focus on the huge talent work that we have done in the talent academy, which will be a supporting element in the future”. Finn Moseholm continues “It is also great that Lasse Lindblad is focused on getting a broad ownership group together, so that the club becomes broadly rooted. It gives a widespread experience of an obligation and loyalty towards the club. I look forward to once again creating the common identity that can bind us together as a club.”

With the takeover, Jordan Gardner resigns as chairman of the board of FC Helsingør A/S, while Lasse Lindblad takes over this position.

For further information:

Lasse Lindblad: tel. +45 40 94 07 08

Finn Moseholm: tel. +45 21 42 30 49