Skip to main content

FC Helsingør A/S, CVR-nr. 40 19 69 27

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i FC Helsingør A/S, der afholdes på adressen, Gl Hellebæk vej 63-65, 3000 Helsingør(loungen) torsdag den 26. oktober 2023 kl. 17.00.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

5. Valg til bestyrelse.

Kandidater til bestyrelsen præsenteres på generalforsamlingen.
6. Valg af revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne.

Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest mandag den 23. oktober 2023 kl. 12.00 pr. mail til mail@fchelsingor.dk

Vedhæftet fremsendes: indkaldelse til generalforsamlingen, årsregnskabet som er godkendt af bestyrelse og revisor samt motivation af forslag til vedtægtsændringer.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Bestyrelsen i FC Helsingør.